Lineage & Senseis

Minoru Mochizuki- Founder, Yoseikan Aikido

Augusto Lodi- Yoseikan Aikido

O Sensei- Morihei Ueshiba- Founder, Aikido

Elise Simmons- Co-founder Enmeikan Aikido, Godan

Robert Simmons- Co-founder Enmeikan Aikido, Yondan

Dr Thomas Van - Co-founder Fudo Shin Tai Aikido, Yondan

Terry McCarthy- Co-founder Fudo Shin Tai Aikido, Yondan

Jay Marconi - Dojo Cho, Fudo Shin Tai Aikido, Sandan


Mike Rossi- Sandan

David King- Sandan

Allison Lim- Shodan

Tim Fuentes - Shodan

Kim Chi Teng- Shodan